January 10, 2019

Քեզ Ատողն ու Քեզ Սիրողը

Who Loves You & Who Hates You?
January 3, 2019

Խոզի՞ Տարի… Թե՞…

Year of the Pig…Or?
December 27, 2018

Երեք Կարևորագույն Հարցումներ

Ղուկ. 1:32-33; 2:11; 2:34-35 Three Important Questions
December 20, 2018

Կարող Էս Դառնալ Հաղթող

Հայտ. 2 և 3 գլուխներ You Can Become An Overcomer
December 13, 2018

Ինչպե՞ս Ճանաչել Սուտ Մարգարեներին

2 Պետ. 2:1-3 How To Recognize False Prophets?
December 6, 2018

Որտեղից Ու՞ր

Եփեսացիս 2-րդ գլուխ Ephesians Chapter 2
November 29, 2018

Սահմանափակը Կդառնա Անսահմանափակ…Հաստատ

Փիլ. 3:20-21 1 Հովհ. 3:1-3 The Limited Will Become Unlimited…Definitely
November 22, 2018

Ուխտ՝ Երկկողմանի Համաձայնագիր

Covenant – A Two Way
November 15, 2018

Ո’չ Համասեռամոլությանը

Հռոմ. 1:22-28 Ղև. 18:22; 20:13 Հուդա 7
November 8, 2018

Ո՞վ Է Անում Հոգեհանգիստը

Եբր. 9:27 Who Does The The Real Requiem?
November 1, 2018

Որտե՞ղ Են Ամենաապահով Տեղերը

Սաղմ. 91:1, Հովհ. 15:4 Where Are The Safest Places?
October 25, 2018

Երբ Աստծուն Հանդիպես Ի՞նչ Կասես

What Would You Say When You Meet God?