August 22, 2019
Նախապաշարումներ - Սնոտիապաշտություն

Նախապաշարումներ – Սնոտիապաշտություն

Կող. 2:8; 2:18 Superstitions and Deceitful Traditions
August 15, 2019
Տետ Ա Տետ Հանդիպում

Տետ Ա Տետ Հանդիպում

Հովհ. 4-րդ գլուխ A Face to Face Meeting
August 8, 2019
Երջանկության Մեխանիկան

Երջանկության Մեխանիկան

Մաթ. 5:1-12 The Mechanics of Happiness
August 1, 2019
Աշխարհասեր Մի Եղիր

Աշխարհասեր Մի Եղիր

Do Not Love The World
July 25, 2019
Փոս Փորողը Փոսն Ընկավ

Փոս Փորողը Փոսն Ընկավ

Առ. 26:27, Գիրք Եսթրի “Whoever digs a pit will fall […]
July 18, 2019
Իմաստալից Կյանք

Իմաստալից Կյանք

Ժողով. 12-13-14 A Meaningful Life
July 11, 2019
Գերբնական Արյան Զորությունը

Գերբնական Արյան Զորությունը

The Supernatural Power Of The Blood
July 4, 2019
Ինչպե՞ս Աստծուն Մոտենալ

Ինչպե՞ս Աստծուն Մոտենալ

How To Approach God?
June 27, 2019
Մորմոններ... Ովքեր Ե՞ն

Մորմոններ… Ովքեր Ե՞ն

Գաղ. 1:6-9
June 20, 2019
Անփոխարինելի Հայր

Անփոխարինելի Հայր

Գաղ. 4: 4-7; Հռոմ. 8:14-17 Irreplaceable Father
June 13, 2019
Տկարության Զորությունը...Ինչպե՞ս

Տկարության Զորությունը…Ինչպե՞ս

2 Կորն. 12:9-10 The Power of Weakness
June 6, 2019
Ե՞րբ Լռել, Ինչու՞ Լռել

Ե՞րբ Լռել, Ինչու՞ Լռել

Ժողովող 3:1-8 When to be silent and why?