parallax background

Հայտնություն Հիսուս Քրիստոսի


Welcome To Haytnutyun TV

Քրիստոսակենտրոն Եկեղեցի

Եկեղեցին

Հայտնության առաքելությունը՝ աշխարհասփյուռ հայությանը Քրիստոսի փրկության ավետարանը քարոզել է:

Մեր մասին


Քրիստոսակենտրոն Երաժշտական Խումբ

Նոր Երգ Երգեցեք Տերոջը

Sing To The Lord A New Song

Հետեւեք Երգչախումբին


Youth Group

Young Adults Bible Study Every Sunday at 1:15pm

Age Group: 18 and up

Newcomers are always welcome!

  • 2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐ 4:16-18
    Դրա համար էլ չենք տկարանում. այլ, թէպէտեւ մեր այս արտաքին մարդը քայքայւում է, բայց մեր ներքին մարդը նորոգւում է օրըստօրէ. որովհետեւ մեր թեթեւ նեղութեան առժամանակեայ յաճախանքը մեր մէջ առաջ է բերում յաւիտենական փառք, որ գերազանցում է ամէն ինչ. 18քանզի չենք նայում տեսանելի բաներին, այլ՝ անտեսանելիներին, որովհետեւ տեսանելիները ժամանակաւոր են, իսկ անտեսանելիները՝ յաւիտենական։
    2 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐ 4:16-18
  • 2 CORINTHIANS 4:16-18
    Therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal.
    2 CORINTHIANS 4:16-18